Hizmetlerimiz

Bireysel Eğitim

 

Özel gereksinimli bireylerin gelişim alanlarına yönelik ihtiyaçları doğrultusunda Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlanarak gerekli ortam ve koşullarda sunulan birebir eğitim ve öğretim hizmetidir.

Destek Eğitim Programlarımız:

Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı:

Dil ve konuşma bireylerin kendilerini ifade etme, iletişim kurma ve sosyal hayatı paylaşmalarındaki en önemli araçlardandır. Birey doğumundan itibaren çevresinde olan biteni anlamaya, istek ve ihtiyaçlarını ifade etmeye çalışırken dili kullanır. Dil, genellikle konuşma ile aynı kavram gibi algılanmakla birlikte konuşmayı, yazmayı ve sembollerle ifade etmeyi de içeren daha geniş kapsamlı bir kavramdır. Konuşma ise seslerin fiziksel olarak üretilmesi ve dili kullanarak sözlü iletişim kurma yöntemidir. Özetle dil sözlü olan ve olmayan, kültürle de bağlı çok geniş bir kapsama sahipken konuşma, dilden kesin sınırlarla ayrılamayan ancak dil ile bağlantılı bir parçayı oluşturmaktadır.

Dil ve konuşma gelişimi zihinsel, fiziksel ve duygusal gelişimden bağımsız değildir. Bu alanlardan herhangi birinde yaşanan bir güçlük, dil ve konuşmayı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dil ve konuşma güçlüklerini ortaya çıkaran nedenler arasında, zihinsel yetersizlik, işitme kaybı, gelişimsel gecikmeler, bazı cerrahi girişimler sonrası sorunlar, beyin hasarları, yarık damak/dudak gibi yapısal bozukluklar, serebral palsi gibi kasları etkileyen hastalıklar, sesin yanlış kullanımı vb. pek çok neden sayılabilir. Dil ve konuşma güçlüklerinin sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı’nda, bireylerin bu alanda yaşadıkları yetersizlikler dikkate alınarak gruplandırma yapılmıştır. Bu doğrultuda Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı beş ayrı modülden oluşan bir sistem hâlinde düzenlenmiştir. Bu modüller, Sesletim ve Ses Bilgisi, Akıcı Konuşma, Ses Bozukluklarının Sağaltımı, Gelişimsel Dil, Edinilmiş Dil Bozukluklarının Sağaltımı başlıkları altında hazırlanmıştır. Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı, dil ve konuşma güçlüğü olan bireylerin günlük iletişimde ihtiyaçlarını karşılayacak dil ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

İşitme Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı:

Doğuştan olan ya da yaşamın ilk yıllarında başlayan işitme kayıpları bireyin konuşmayı anlama, ana dilini edinme ve bilişsel becerilerinin gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. İşitme engelli bireyler, dili edinebilme, sesli uyaranları normal ortamlarda algılayarak o uyaranlara uygun tepkide bulunabilme becerilerini geliştirebilmek için özel eğitime ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde işitme kaybı tanısı birçok bireye küçük yaşlarda hatta doğumda konulabilmekte, işitme cihazları ile daha iyi işitmeleri sağlanabilmektedir. Bireyin özel eğitim, aile eğitimi ve destek eğitim ile konuşmayı algılaması ve konuşmayı öğrenmesi, bu yolla iletişim kurması, işitme kaybının derecesine ve sağlanan erken eğitim hizmetlerinin etkinliğine bağlı olarak çeşitli düzeylerde mümkün olabilmektedir. İşitme engelli bireyin eğitiminde kabul gören amaçlar, bireyin işitme cihazını uyanık olduğu tüm saatlerde kullanmasını sağlayarak işitme becerilerini geliştirmek, sesleri yorumlamayı öğretmek ve bu sürece ailenin katılımını sağlamakla ilgili olmalıdır. Bireyin işitme kaybı hafif veya orta derecede dahi olsa, eğer birey özel eğitim hizmetlerinden faydalanamıyor ise işitme yetersizliğinin yarattığı sonuçlar olumsuz yönde ilerleyecektir. İşitme Engelliler Destek Eğitim Programı, bireyin hayat boyu kullanabileceği dinleme, konuşma, dil, iletişim, okuma yazma ve matematik becerilerini kazanmaları, bu becerileri kullanarak sosyal hayata etkin katılım sağlamaları amacıyla hazırlanmış bir programıdır.

 Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla istenilen önde değişim oluşturma sürecidir. Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında birincil etken, bireyin gereksinimi olan eğitimin sağlanabilmesidir. Her birey gibi özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin de kendilerine özgü özellikleri, ilgileri, yetenekleri, öğrenme ihtiyaçları ve hakları bulunmaktadır. Çağdaş eğitim anlayışı gereği, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bu özellik ve ihtiyaç çeşitliliği dikkate alınarak “bireyi merkez alan” eğitim modeliyle öğrenimlerini sürdürmeleri en doğal haklarıdır. Özel öğrenme güçlüğü olan bireyler dili yazılı ya da sözlü anlama ve kullanabilme için gerekli olan bilgi alma süreçlerinin birinde veya birkaçında sorun yaşarlar. Özel öğrenme güçlüğünün bireyin dinleme, konuşma, okuma, yazma, heceleme, dikkat yoğunlaştırma, matematik, akıl yürütme, motor ve organizasyon becerilerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olması nedeniyle, bu güçlüğü olan bireyler örgün eğitim programlarında zekâ düzeyine ve yaşıtlarına oranla düşük başarı göstermektedirler. Bu durum bireyin eğitimini, mesleğini, sosyal ilişkilerini, günlük aktivitelerini ve benlik saygısını olumsuz yönde etkiler. Özel öğrenme güçlüğü nedeni ile yaşanan sorunlarla baş edilebilmesi için özel eğitim ilke, yöntem ve tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu nedenle özel öğrenme güçlüğü olan bireylerin gelişim özellikleri ve özür dereceleri dikkate alınarak bilgiyi işlemleme, analitik düşünme, okuma-yazma ve matematikle ilgili temel becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı

Bireylerin, var olan yeterliklerinin en üst düzeyde geliştirilerek sosyal yaşama etkin katılımının artırılmasının temel yolu eğitimdir. Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireylerde olduğu gibi yaygın gelişimsel bozukluğu (YGB) olan bireylerde de eğitim ve ev ortamları uygun şekilde yapılandırıldığında, işlevsel eğitim programları geliştirildiğinde, öğretim süreci bireysellik esasına göre hazırlandığında, bağımsız yaşam becerilerinin edinilmesi ve toplumsal entegrasyon bağlamında önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin bağımsız yaşam becerilerini geliştirmeleri, davranış problemlerinin azaltılarak gereksinimleri olan beceriler kazanabilmeleri, uygun eğitim programlarıyla bütünleştirilmiş, yapılandırılmış ve zenginleştirilmiş öğretim ortamlarının erken yaştan itibaren sağlanmasıyla doğrudan ilişkilidir. Yaygın gelişimsel bozukluk gösteren bireylerin, tanı aldıkları ilk andan itibaren destek eğitim programlarına alınarak gelişimlerinin desteklenmeleri gerekmektedir. Bireyin örgün eğitime dâhil olduktan sonra da düzeyine/tanısına uygun destek eğitim programlarına katılması, gelişiminin en üst düzeyde desteklenmesini sağlayacaktır. Yaygın gelişimsel bozukluklar (YGB), sosyalleşme ve iletişim gibi çoklu temel fonksiyonların gelişmesinde gecikmeleri de içeren bir spektrum bozukluğudur. Bu grupta yer alan en çok bilinen yaygın gelişimsel bozukluk otizmdir. Bu yelpazede yer alan diğer bozukluklar, Rett Sendromu, Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu, Asperger Sendromu ve Başka Türlü Adlandırılamayan Bozukluk (Atipik Otizm)’tur. YGB’li bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak yetişkinlik dönemindeki iş ve mesleki eğitim programları da dâhil olmak üzere yaşam boyu süren kaliteli ve nitelikli bir özel eğitim hizmeti almaları, bozukluğun türüne, derecesine, bireyin yaşına ve özelliklerine, ihtiyaçlarına göre işlevsel olarak planlanmış eğitim programlarının sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi ile mümkün olabilmektedir. Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Destek Eğitim Programı, özel eğitim hizmetleri kapsamında özel özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine devam eden yaygın gelişimsel bozukluğu olan bireylerin eğitim ortamlarından verimli ve etkili biçimde yararlanmalarını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır

 Zihinsel Engelli Bireyler Destek Eğitim Programı

Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca eğitim, bireylerin toplumun normlarını, standartlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal süreçlerdir. Bireyin yaşadığı toplum içinde değeri olan yetenek ve diğer davranış biçimleri geliştirdiği süreçlerin tamamı eğitim aracılığıyla edinilir. Tüm bireyler gibi zihinsel yetersizliği olan bireylerin de aynı aşamalardan geçmeleri söz konusudur. Ancak zihinsel yetersizliği olan bireylerin tüm bu aşamalarda yaşıtlarından daha farklı süreçlerden geçtiği bilinmektedir. Özel eğitime gereksinimi olan bireylerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitim özel eğitimdir. Özel eğitim gerektiren birey, çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireydir. Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin Destek Eğitim Programı, zihinsel yetersizliği olan bireylerin, verilen özel eğitim hizmetlerinden etkili ve en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Program, ülkemizde zihinsel yetersizliği (ağır, orta, hafif düzeyde) olan bireylerin gelişim alanlarına ait özellikler dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Bedensel Engelliler Destek Eğitim Programı doğrultusunda; Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Kas-iskelet problemleri, genetik hastalıklar, kronik rahatsızlıklar vb. gibi akut ve kronik problemlere bütünsel yaklaşan, tüm yaş gruplarında özürlülüğe yol açan tıbbi durumların tedavisi ve önlenmesine dayalı bilim dalıdır.

Rehabilitasyonda amaç bireyin fonksiyonel kapasitesini arttırmak özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, bireyin günlük yaşamda bağımsız hale gelmesini sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır.

Tedavi ve Rehabilitasyon Gruplarımız

 • Serebral palsy
 • Kas hastalıkları (Duchenne Musevler Distrofi, SMA, HMSN vs.)
 • SVO (inme/felç)
 • Genetik hastalıklar (down sendromu, proder willi sendromu vs.)
 • Omurilik yaralanmaları ve kafa travmaları
 • Romatizmal hastalıklar (Romatoid Artrit vs)

Uygulanan Tedavi Yöntemlerimiz

 • Egzerzis tedavisi (kuvvetlendirme egzersizi, germe egzersizi vs..)
 • Nörogelişimsel tedavi yöntemleri (babatlı yöntemi)
 • PNF (proprioseptif Nöromusculer, Fesilitasyon Teknikleri)
 • İş ve Uğraşı tedavisi
 • Kinesioteping
 • Solunum egzersizleri
 • Duyu bütünleme
 • Hidroterapi
 • Ortez ve yardımcı cihaz önerileri
 • Ev egzersizleri önerileri ve takibi
 • Uzay terapi

Nörolojik etkilenimi olan hasta gruplarında yerçekimini azaltarak yapılan egzersizler bütününden oluşan özel bir yöntemdir. Temeli astronotların yerçekimi olmayan uzaydaki hareket paternlerine dayanır. Fizik tedavi ve rahabilitasyona katkısı olan alternatif bir tedavi yöntemidir.

 • Hidroterapi

Suyun kaldırma kuvveti ve uyguladığı basınçtan yararlanarak yapılan egzerzis ve duyusal uyaranlar bütününden oluşan fizyoterapiye ek alternatif bir tedavi yöntemidir. Fizyoterapist tarafından su sıcaklığının özel olarak 28-32 derece arasında olduğu hidroterapi havuzunda uygulanılan faydalı fizyoterapi uygulamasıdır.

 • Duyu bütünleme

İnsan vücudunun bazı bölgelerini uyararak duyuların birbiriyle uyumlu bir şekilde çalışmasıdır.

Vücut ve çevre yoluyla alınan duyusal bilgiler, merkezi sinir sistemi tarafından değerlendirilir ve beyin tarafından düşünce, duygu, motor cevap veya bunların kombinasyonu şeklince cevap oluşturur.

Duyu bütünleme yaklaşımı; uygulama sırasında terapistin adaptör cevaplar yoluyla sinir sisteminin organizasyonunu ve olgunlaşmasını kolaylaştırmayı hedefler. Kurumumuzda Duyu bütünleme terapisi sertifika eğitimini tamamlamış fizyoterapistler uygulamaktadır.

Atölyeler

 

Özel gereksinimli bireylerin Mesleki, sanatsal, sosyal, bedensel ve Gelişimsel becerilerini desteklemek amacıyla grup ve bireysel olarak yapılan eğitim ve öğretim faaliyetleridir.

Atölyelerimiz

Müzik

Görsel Sanatlar

Spor

Seramik

Ağaç İşleri

Drama

Oyuncak Atölyesi

Koku ve Mum

Takı tasarım ve el sanatları

Tekstil ve Galoş

Yaşam Atölyesi

Aile danışmanlığı ve psikolojik destek

 

Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri, Rehabilitasyon Hizmetleri Danışmanlık seansları ve eğitim seminerlerimizle, Özel gereksinimli bireylerin yanında olduğumuz kadar ailelerinin de yanındayız.

Özel eğitimde rehberliğin amacı; Bireyin kendisini, içinde yaşadığı toplumu tanımasını, yeteneklerinin en uygun şekilde gelişmesini, günlük hayatta karşılaştığı problemleri çözmesini ve uygun kararlar almasını sağlamaktır. Bu süreçte ailelere de hem psikolojik anlamda hem de çocukların gelişim dönemlerinde karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler hakkında danışmanlık sağlamaktır.

Kurumumuzda Verilen Danışmanlık Hizmetleri

Aile seminerleri

 • Cinsel gelişim ve cinsel eğitim
 • Davranış bozuklukları
 • Tuvalet eğitimi kazandırma
 • Anne baba ve çocuk arasındaki çatışmaları çözme
 • Korkuları yenme ve kaygıyla baş etme stratejileri
 • Kardeş çatışmalarının çözümlenmesi

 

Bireysel Danışmanlık

 • İstismardan korunma
 • Öfkeyle başa çıkma yöntemleri
 • Akran sorunları
 • İletişim ve sosyal beceriler
 • Dikkat dağınıklığı
 • Okula uyum becerileri
 • Atılganlık eğitimi (özgüven, yeterlilik vs.)
 • Problem çözme becerileri
 • Olumsuz duygularla baş etme
 • Öz bakım becerilerini geliştirme
Sosyal Aktite

 

Öğrencilerimize sunduğumuz eğitim ve öğretim çalışmalarının yanında farklı kurum ve kuruluşlarla birlikte  sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler ve aktivitelerle öğrencilerin bedensel ve olumlu sosyal yaşam alışkanlıkları kazanmalarını, yaratıcılıklarını, özgüvenlerini, iletişim becerilerini, arttırıp toplumla dayanışma içerisinde olup kaynaşmalarını sağlamaktır.

Sağlık Hizmetleri

 

Bizim için çok önemli olan özel öğrencilerimizin sağlığı için konusunda uzman sağlık personellerimiz her daim öğrencilerimizin yanındadır.